• Vrnitev na 30 dni
  • Brezplačna dostava iz 65 €

Reklamacijski postopek

Reklamacijski postopek opredeljuje reklamacijske pogoje med upravljavcem/prodajalcem in naročnikom/kupcem (v nadaljevanju le »RP«).

Uvodne določbe

1. Upravljavec (prodajalec) v spletni trgovini www.holokolo.si je CYCLESTORE s.r.o., Za koníčkom 1-D, 902 01 Pezinok, Slovaška.

2. Naročnik (kupec) v spletni trgovini je vsaka fizična ali pravna oseba, ki odda elektronski obrazec z naročilom blaga (izdelka/-ov ali storitve/-ev).

3. Ta reklamacijski postopek opredeljuje pravna razmerja med upravljavcem in naročnikom za obdelavo reklamacije, ki se tiče veljavnosti in kakovosti blaga in storitev, ki jih je priskrbel upravljavec.

4. Reklamacija za namene tega reklamacijskega postopka se razume kot utemeljena pravica naročnika za odgovornosti za napake na blagu ali napake storitev, ki so bile posredovane naročniku, ki uveljavlja določeno popravo ali nadomestilo za nezadostno izpolnitev ali neizpolnjevanje predmeta pogodbe.


Postopek reševanja reklamacije

1. V smislu tega RP lahko upravičena oseba uveljavlja reklamacijo pisno ali prek elektronske pošte.

2. Z reklamacije mora biti jasno razvidno:
• kdo reklamacijo uveljavlja (ime, priimek, naslov stalnega bivališča),
• predmet reklamacije oz. predvidena rešitev,
• komu je reklamacija namenjena,
• datum oddaje reklamacije,
• podpis naročnika ali podpis Pooblaščene osebe skupaj s pooblastitvijo.

3. V primeru oddane reklamacije prek elektronske pošte, faksa ali pisno prek Pooblaščene osebe v imenu naročnika mora biti k reklamaciji priloženo tudi naročnikovo pooblastilo Pooblaščenca za reklamacijo.

4. Če reklamacija ne vsebuje elementov, navedenih v točki 2. tega poglavja, bo rešena kot neupravičena.

5. Rok za rešitev reklamacije je največ 30 dni od dneva uveljavljanja reklamacije. Naročnik izda kupcu pisno potrdilo o rešitvi reklamacije.

6. Začetek uveljavljanja procesa reklamacije se razume dan uveljavljanja reklamacije naročnika. Za dan uveljavljanja reklamacije se razume:
• pri poštnih pošiljkah – dan dostave reklamacije na sedež naročnika
• pri osebnih dostavah – datum na kopiji reklamacije, s katero naročnik potrdi dostavo
• pri dostavah z elektronsko pošto – dan dostave elektronskega sporočila na naslov elektronske pošte naročnika.

7. Ostala pravna razmerja med upravljavcem in naročnikom izrecno neopredeljena s tem Reklamacijskim postopkom bodo upravljana z ustreznimi določbami posameznih pogodb, sklenjenih med upravljavcem in naročnikom, ustreznimi določbami splošno pravno zavezujočih predpisov, veljavnih na ozemlju Republike Slovenije, v tem zaporedju.

8. Kupec je dolžan blago, ki ga želi vrniti, poslati po najcenejši razpoložljivi možnosti. Najboljše preko pošte Slovenije, priporočeno, kar mu bo omogočilo sledenje pošiljke. V nasprotnem primeru prodajalec ni dolžan vrniti celotnega zneska poštnih stroškov.

9. Upravljavec je upravičen, da ta Reklamacijski postopek zaradi sprememb pravnih predpisov in podjetniškega okolja kadarkoli spremeni ali dopolni. Upravljavec bo aktualne spremembe Reklamacijskega postopka objavil na svoji spletni strani.

Ta RP velja od 1.3.2019. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb RP tudi brez predhodnega opozorila.